button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:11:14

06 - Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.


Procedura uzyskania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-obiekt.doc) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), powierzchnię obiektu, proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć: / załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenie/
1.Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji obiektu wraz z przyłączami – 2 egz. (zostanie dołączony do decyzji)
2.Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy/osoby – 1 egz.
3.Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu – 1 egz.
4.Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624– 1 egz.
5. Kopię dokumentów, o których mowa w pkt 6 wniosku w przypadku gdy zostały one wydane przez organ inny niż Prezydent Miasta Elbląga – 1 egz.

Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub Sekretariat 1 i 2 DRID
Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust. 2 pkt 3, 6, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późń.zm.).
• Stawki opłaty naliczane są zgodnie  z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 z póżn. zm.).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1,6, 8,13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późń.zm.) oraz Uchwała Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 z póżn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
• Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi obiektu handlowego lub usługowego zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.).
Przedmiotowa decyzja upoważnia do lokalizacji obiektu handlowo - usługowego w pasie drogowym w terminie i na warunkach określonych w decyzji.
• Jeżeli chcesz aby Twój obiekt umieszczony był w pasie drogowym dłużej niż termin określony w posiadanej decyzji to opisaną powyżej procedurę należy powtórzyć- składając komplet dokumentów (plan sytuacyjny - 2egz.) na 30 dni przed terminem kończącej się decyzji.
 
________________________________________

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:11
Data aktualizacji: 07.10.2013 14:16
Liczba wyświetleń: 533

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 06 - Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 27.12.2012 19:10 Marek Pawlikowski
2 06 - Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 26.03.2012 09:34 Dorota Mikołajczyk
3 06 - Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 23.03.2012 12:12 Dorota Mikołajczyk
4 06 - Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 13.06.2011 10:22 Dorota Mikołajczyk
5 06 - Zajęcie pasa drogowego – poprzez umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. 07.02.2010 20:11 Marcin Jacek Kownacki