button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:54:01

10 - Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny.


Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia (decyzji administracyjnej) na wykorzystanie drogi publicznej w sposób szczególny.

Zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny wymagane są, jeżeli zawody sportowe, zgromadzenia lub inne imprezy wymagają korzystania z drogi w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający wykorzystywanie jej, w tym samym czasie, przez innych użytkowników.


Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć wniosek zawierający:

• imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
• rodzaj i nazwę imprezy,
• miejsce i datę rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
• przewidywaną liczbę uczestników imprezy,
• wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, na terenie poszczególnych województw,
• podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Ponadto należy dołączyć:
a) szczegółowy regulamin imprezy określający między innymi zasady zachowania się uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,
c) program imprezy, szczegółowy opis trasy z podaniem odległości pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy zawierający:
• listę osób wchodzących w skład służby porządkowej organizatora, ich rozmieszczenie oraz elementy wyróżniające te osoby,
• pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych,
• rodzaje i ilość środków technicznych oraz miejsce ich rozlokowania,
• rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi,
• sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
• oznakowanie pojazdów uczestniczących i towarzyszących imprezie,
• rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
• organizację łączności bezprzewodowej pomiędzy organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
• sposób informowania społeczeństwa o ograniczeniach w ruchu drogowym spowodowanych imprezą - przed imprezą i w trakcie jej trwania,
• zobowiązanie organizatora do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

Zezwolenia nie wymagają:
- procesje, pielgrzymki i kondukty pogrzebowe, które poruszają się po drogach na zasadach określonych w odrębnych przepisach

Ze względu na wymogi ustawowe wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Taki sam wniosek, w takim samym terminie, należy złożyć również u Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Podstawa prawna:
Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.z 2012r, poz. 1137 z późn. zm)
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 48 zł.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:54
Data aktualizacji: 27.12.2012 19:16
Liczba wyświetleń: 404

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 10 - Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny. 07.02.2010 20:54 Marcin Jacek Kownacki