button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-21 19:49:56

10 - Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe oraz udzielanie porad uzależnionym i ich rodzinom.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Społeczny
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pokój nr 8 lub 6
tel. 239-30-27 i 239-30-26

TERMIN I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
• Wzywanie osób nadużywających alkoholu na posiedzenie Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego na podstawie otrzymanej informacji z Komendy Miejskiej Policji o skierowanie na leczenie odwykowe osoby nadużywającej alkoholu ( w terminie 30 dni od otrzymania informacji ).
• Prowadzenie z wzywanymi osobami rozmów profilaktycznych oraz motywujących do podjęcia leczenia, wskazanie sposobów i możliwości podjęcia dobrowolnego leczenia.
• Kierowanie osób zmotywowanych, które podpisały „zobowiązanie” do placówek lecznictwa odwykowego.
• Informowanie współuzależnionych członków rodzin o możliwości pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej.
• Kierowanie osób odmawiających zdiagnozowania i podjęcia dobrowolnego leczenia do biegłego psychiatry i psychologa celem przeprowadzenia badania i sporządzenia opinii stanowiącej niezbędny załącznik do Sądu Rejonowego w Elblągu.
• Zakończenie prowadzonych spraw - skierowaniem wniosków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. osób, których postępowanie rażąco godzi w podstawowe wartości życia społecznego do Sądu Rejonowego w Elblągu –Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• Osoby wzywane na posiedzenie Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego winny okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
• Rodzina osoby uzależnionej winna okazać dowód osobisty celem udokumentowania powiązań rodzinnych oraz wspólnego miejsca zamieszkania.

OPŁATY:
• Bez opłaty

TRYB ODWOŁAWCZY

• Brak odwołania

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. Nr 1356)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( Dz.U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.02.2010 18:49
Data aktualizacji: 11.07.2013 08:47
Liczba wyświetleń: 534

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 10 - Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe oraz udzielanie porad uzależnionym i ich rodzinom. 16.06.2011 07:34 Renata Bednarz
2 10 - Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe oraz udzielanie porad uzależnionym i ich rodzinom. 21.02.2010 18:49 Marcin Jacek Kownacki