button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-03-11 12:13:42

Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków


Rodzaj załatwianej sprawy
Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów, Budynek główny „A”, pokój nr 101ul. Łączności 1 , 82-300 Elbląg, e-mail. dgkios@umelblag.pl , umelblag@umelblag.pl

Stanowisko realizujące załatwienie sprawy
ds. ochrony zieleni, leśnictwa i łowiectwa, ds. ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, ochrony przyrody pok. nr 241, 244; (0-55) 239-31-51, (0-55) 239-31-04, (0-55) 239-31-03 e-mail. dgkios@umelblag.pl
Wymagane dokumenty
Wniosek powinien zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza zgodę jej właściciela) ;
 • tytuł prawny władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku krzewów wielkość powierzchni z której zostaną one usunięte;
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa lub krzewy
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

Opłaty skarbowe
brak

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja Prezydenta Miasta Elbląga

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni (od daty wpływu kompletnego wniosku)

Tryb odwoławczy
Odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:
 • Art. 83 – art. 89 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.  2012.1282 późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat   dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie  Ministra Środowiska z dnia 25.09.2012r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.  z 2012r. poz. 747)
 •   Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U.  z  2013r. poz. 267)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.09.2004 w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego  zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów  (Dz. U. z 2004r., Nr 219, poz. 2229)  
Inne informacje
W przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych w wieku powyżej 10 lat, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wniosek należy złożyć do Miejskiego Konserwatora Zabytków  ul. Czerwonego Krzyża 2  ,82-300 Elbląg tel 055 239 33 21   

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Strycharczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.03.2011 11:13
Data aktualizacji: 02.04.2013 11:49
Liczba wyświetleń: 1103

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 14.03.2013 13:54 Barbara Chowałko
2 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 14.03.2013 13:52 Barbara Chowałko
3 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 27.02.2013 13:45 Małgorzata Sokołowska
4 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 30.01.2012 08:02 Barbara Chowałko
5 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 30.01.2012 07:57 Barbara Chowałko
6 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 13.06.2011 11:52 Agnieszka Strycharczyk
7 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 31.03.2011 09:14 Agnieszka Strycharczyk
8 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 31.03.2011 09:13 Agnieszka Strycharczyk
9 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 11.03.2011 12:08 Agnieszka Strycharczyk
10 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 11.03.2011 12:08 Agnieszka Strycharczyk
11 Usuwanie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Elbląga z wyłączeniem terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 11.03.2011 11:13 Agnieszka Strycharczyk