button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2013-02-12 16:36:01

Rada Miejska w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko


dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 22

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 roku, poz.182), art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej i w oparciu o regulamin komisji konkursowej. 

1. Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: 
1) posiadać wykształcenie wyższe, 

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, 

3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 

4) nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa popełnione umyślnie. 

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, wskazany w ogłoszeniu o konkursie – świadectwo pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie, gdy stosunek pracy nadal trwa). 

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

6) syntetyczną (do 4 stron), pisemną koncepcję dot. funkcjonowania i rozwoju placówki

7) zaświadczenie o niekaralności, 

8) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym,

9) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora. 

Dokumenty przedłożone przez kandydata w kserokopiach powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie albo przesłać w zaklejonych kopertach z napisem  Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu , przy ul. Żeromskiego 22” w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu), na adres Urząd Miejski ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg. 

Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. 

Komisja konkursowa rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. . 


O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym placówki w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 i nr tel. 239-30-19. 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.02.2013 15:36
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 1896

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował