button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:16:36

08 - Lokalizacja zjazdu z drogi.


Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu:

Wnioski o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu należy składać tylko w sytuacji, kiedy zjazd ma być urządzony z drogi publicznej. Wnioski takie składa się do zarządcy drogi publicznej.
Zjazdy z dróg wewnętrznych i prywatnych podlegają tylko uzgodnieniu z właścicielem drogi. Przed złożeniem wniosku należy więc się upewnić, czy droga, z której zjazd na posesję ma być wybudowany, znajduje się w wykazie dróg publicznych umieszczonym na stronie internetowej Deapartamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego.
Druk wniosku i opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł dotyczą wyłącznie dróg publicznych.

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-zjazd.doc) zawierający: nazwę wnioskodawcy, lokalizację zjazdu, opis prawa własności, specyfikę zjazdu tj. indywidualny czy publiczny.

Do wniosku należy dołączyć:
• plan sytuacyjny w skali 1:500 – 2egz.
• ważną decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wyciąg z planu miejscowego – 1 egz.
• projekt zjazdu – 2 egz.
• kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – 1 egz.
• pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawcą nie jest inwestor (do pobrania: wniosek pełnomocnictwa.doc) – 1 egz.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblagu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty: zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
• Art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń. zm.)
• Art. 29a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
• Wniosek należy złożyć również w przypadku modernizacji istniejącego zjazdu.
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę.
Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego – roboty w pasie drogowym)
Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lata od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:16
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:14
Liczba wyświetleń: 413

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 08 - Lokalizacja zjazdu z drogi. 07.02.2010 20:16 Marcin Jacek Kownacki