button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-11-29 01:51:06

Rada Miejska w Elblągu ogłasza konkurs


na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 22

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 roku, poz.182) i w oparciu o regulamin komisji konkursowej. 

   1. Wymagane kwalifikacje zawodowe od kandydata:

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu powinni spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896), tj.:

    -  być lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej;
    - mieć tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w
       odpowiedniej dziedzinie medycyny;
    - mieć co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

    2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,  świadectwo pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę
(w razie, gdy stosunek pracy nadal trwa). 

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

6) zaświadczenie o niekaralności, 

7) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zstępcy dyrektora. 

Dokumenty przedłożone przez kandydata w kserokopiach powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie  albo przesłać w zaklejonych kopertach z napisem „ Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, przy ul. Żeromskiego 22  w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje data wpływu), na adres Urząd Miejski ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. 

Komisja konkursowa rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. 


Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym placówki w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego
w Elblągu, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42 i nr tel. 239-30-19.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 29.11.2012 00:51
Data aktualizacji: 29.11.2012 00:58
Liczba wyświetleń: 814

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rada Miejska w Elblągu ogłasza konkurs 29.11.2012 00:55 Marcin Jacek Kownacki
2 Rada Miejska w Elblągu ogłasza konkurs 29.11.2012 00:51 Marcin Jacek Kownacki