button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-06-22 09:45:15

Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Letniej Sceny Eski – Dni Elblaga 2012”


DYREKTOR CENTRUM SPORTOWO - BIZNESOWEGO
82-300 Elbląg, Al. Grunwaldzka 135
tel./fax 55 611 55 00

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Letniej Sceny Eski – Dni Elblaga 2012”


1. Przedmiot dzierżawy:
Przedmiotem dzierżawy jest teren położony w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej, obejmujący część placu parkingowego oraz otaczającej go zieleni przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu,  o łącznej powierzchni  3400 m2 , stanowiący części działek nr 684/1 i 684/7. – szczegółowo oznaczony na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1)


2. Wywoławcza wysokość czynszu za okres od 04 sierpnia 2012 r. do 05 sierpnia 2012 r. wynosi 9.955,20 zł brutto (stawka wyliczona na podstawie Tabeli nr III Zarządzenia nr 188/2010 Prezydenta Miasta Elbląga pkt. 14. Handel okolicznościowy, stoiska promocyjne, od 10 m do 100 m oraz za każde rozpoczęte 100 m2  146.40 zł na dobę ), tj. 4.977,60 zł x 2 dni =  9.955,20 zł brutto.


3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację usług gastronomiczno-handlowo-rozrywkowych będących elementem składowym „Letniej Sceny Eski – Dni Elbląga 2012” oraz mają uregulowane wszystkie zobowiązania płatnicze wobec Centrum Sportowo - Biznesowego, przy Al. Grunwaldzkiej 135. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym oraz przedłożyć komisji przetargowej wypis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku działania przez pełnomocnika, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.


4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Centrum Sportowo - Biznesowego w Elblągu, Al. Grunwaldzka 135, sala konferencyjna w dniu 29 czerwca 2012 r. o godz. 14:00.


5. Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Centrum Sportowo – Biznesowego w Banku Millennium nr 69 1160 2202 0000 0000 8114 3069, do 28 czerwca 2012 r. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać na przetargu oraz przedłożyć na żądanie komisji oryginał dowodu wpłaty wadium.


6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.


7. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.


8. Przetarg odbędzie się, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba/firma spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.


9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł brutto.


10. Ogłoszenie o przetargu, warunki dzierżawy nieruchomości dostępne są na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Elblągu, w siedzibie CSB przy Al. Grunwaldzkiej 135, a także na stronie internetowej CSB – www.csb.elblag.pl.


11. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są szczegółowe warunki dzierżawy, z którymi oferent zobowiązany jest się zapoznać. Szczegółowe Warunki Dzierżawy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.


12. Dyrektor CSB w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje w formie właściwej dla jego ogłoszenia.


Adres Wydzierżawiającego:
Centrum Sportowo - Biznesowe
Al. Grunwaldzka 135
Tel/fax: 55 611 55 00
sekretariat@csb.elblag.pl

Osoba do kontaktu:
1) w sprawie informacji dotyczących organizacji „Letniej Sceny Eski – Dni Elbląga 2012”
 – Pan Leszek Linkowski, specjalista ds. organizacji imprez i wydarzeń miejskich, Departament Komunikacji Społecznej UM w Elblągu, tel.: + 48 55 239 31 55,
e-mail: leszek.linkowski@umelblag.pl,

2) w sprawie dotyczącej warunków dzierżawy terenu
 – Pani Anna Skrobotun, CSB w Elblągu, tel.: + 48 55 611 55 00

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Załącznik nr 1 załącznik Załącznik nr 1.doc 2012-06-22 09:48:48 Kownacki Marcin Jacek
Załącznik nr 2 załącznik SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY_załącznik nr 2.doc 2012-06-22 09:49:05 Kownacki Marcin Jacek
Załącznik nr 3 załącznik Załacznik nr 3.doc 2012-06-22 09:49:29 Kownacki Marcin Jacek
Informacja o wynikach przetargu załącznik Informacja o wyniku przetargu.pdf 2012-06-30 23:18:27 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.06.2012 08:45
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 983

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował