button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-05-23 10:01:26

Zadania Ośrodka


Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:
1. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, zasiłków stałych, okresowych;
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
4. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
5. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
6. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
7. Ustalanie uprawnień i przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
8. Kierowanie i ustalanie odpłatności za usługi realizowane w ośrodkach wsparcia;
9. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
10. Zapewnienie schronienia osobom wymagającym takiej pomocy;
11. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
12. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
13. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
14. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
15. Świadczenie pracy socjalnej - działalności skierowanej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;
16. Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
17. Ustalanie uprawnień, przyznawanie i organizowanie pomocy dla uczniów w formie dożywiania;
18. Udział w realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
19. Prowadzenie, kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym; 20. Powadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umieszczania osób skierowanych w domu pomocy społecznej;
21. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach w zakresie zabezpieczenia społecznego;
22. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego i psychologicznego;
23. Prowadzenie szkolenia, doskonalenia i doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Ośrodka, jak również pracowników innych jednostek współpracujących w zakresie realizacji zadań;
24. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizującego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze; 
25. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, osobom osiągającym pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizującego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
26. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłata wynagrodzeń z tytułu świadczonej opieki i wychowania albo gotowości przyjęcia dziecka przez zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą;
27. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
28. Kierowanie osób do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalania opłat za pobyt osób w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
29. Opiniowanie i kierowanie na szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
30. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
31. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
32. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta, w tym współtworzenie i realizacja programów osłonowych;
33. Badania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych po zapewnieniu odpowiednich środków.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Izabela Gulak
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.05.2005 09:01
Data aktualizacji: 23.05.2005 14:16
Liczba wyświetleń: 4965