button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-06-14 15:18:20

Żłobek Miejski Nr 2 82-300 Elbląg, ul. Asnyka 4


„ Wykonanie systemu odwadniającego i izolującego mury fundamentowe budynku „                                                                                                            Elbląg dnia 09.07.2010r

     

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Wykonanie systemu odwadniającego i izolującego mury fundamentowe Żłobka Miejskiego nr 2 w Elblągu przy ul Asnyka 4” sprawa nr 01/2010 ogłoszonego na stronie internetowej w dniu 14.06.2010r , data otwarcia 02.07.2010r.


Działając na podstawie art .92 ust .1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych , ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 223 , poz.1655 z 2007r , ze  zm.  dalej zwana w skrócie „UZP” ) , Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:
      
    Oferta nr 1
         PPHU „INSTALMET” ,82 – 300Elbląg  ul Okulickiego 1/20  wartość brutto 99.655,97zł
         Ilość punktów wyliczona na podstawie pkt  XV SIWZ – Ocena w ramach poszczególnych     kryteriów  cena  90pkt , okres gwarancji  - 10pkt  razem 100,0pkt.

Złożono również ofertę ;
     Oferta nr 2
          Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „CEWAR” s . c. - 82 -300 Elbląg ul Siedlecka 9
          Odrzucono ofertę na podstawie art  89 ust 1 pkt 6 ( zawiera błędy w obliczeniu ceny ).
          Przedstawiony kosztorys budowlany zawierał błędy w pozycjach
1. poz 27       -  nie wpisano podstawy wyceny;
2. poz 34        -  powinno być 44,80m jest 8,96m;
3. poz 37        –  inna pozycja wyceny niż w przedstawionym przedmiarze ;
4. poz 73         - przyjęto inną grubość prefabrykatu niż w przedmiarze  ;
5. poz  66 i 67 - łącznie przyjęto inną grubość posadzki niż w przedmiarze.
.

                                                                                           Przewodniczący Komisji


ZMIANA TREŚCI SIWZ i INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKLADANIA OFERTDotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Wykonanie systemu odwadniającego i izolującego mury fundamentowe Żłobka Miejskiego nr 2 w Elblągu przy ul Asnyka 4” sprawa nr 01/2010 ogłoszonego na stronie internetowej w dniu 14.06.2010r.


Działając na podstawie art .38 ust .4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst  jednolity Dz. U. Nr 223 , poz.1655 z 2007r , ze  zm. dalej zwana w skrócie „Uzp” ) , Zamawiający informuje , że wprowadza następujące zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W  pkt XIII  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert – zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 29.06.2010r  na dzień 02.07.2010r. Godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.
2. W  pkt  XV  „wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia  , w którym upływa połowa t wyznaczonego terminu składania ofert „ to jest z dnia 29.06.2010r na dzień 25.06.2010r .

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Załączniki załącznik zalaczniki.zip 2010-06-14 15:18:52 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.06.2010 14:18
Data aktualizacji: 09.07.2010 14:30
Liczba wyświetleń: 1628

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Żłobek Miejski Nr 2 82-300 Elbląg, ul. Asnyka 4 22.06.2010 13:00 Marcin Jacek Kownacki
2 Żłobek Miejski Nr 2 82-300 Elbląg, ul. Asnyka 4 14.06.2010 14:18 Marcin Jacek Kownacki