Stworz PDF

2010-02-24 12:54:36

07 - Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW                             
Departament Spraw Obywatelskich
Referat Obsługi Kierowców
Plac Dworcowy 4 (Dworzec PKS - I piętro)
Sala obsługi interesantów
tel. do informacji 55 2374771, 55 2374773, 55 2374774, 55 2374776, 55 2374778, 55 2374779
e-mail: dso.rok@umelblag.pl
godziny pracy: 8.00-16.00
....................................................................................................................................................................
WYMAGANE DOKUMENTY            
- wniosek (podanie) - załącznik nr 1
- dowód własności (m.in.: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o
  dożywocie, faktura potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające
  o prawie własności) + kserokopia,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice rejestracyjne,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana,
- świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane
  i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe
  pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia
  indywidualnego WE + kserokopia,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
  + kserokopia, lub
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak
  obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
  w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju
  "samochodowy inny" - quad, podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj
  "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa
  członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
  W przypadku nabycia nowego pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu
  przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może
  być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię
  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub
  pojazdu. Powyższe oświadczenie z czytelnym podpisem może również być złożone na fakturze. 
- zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku VAT lub brak
  obowiązku uiszczenia podatku VAT, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa
  członkowskiego; w przypadku odsprzedaży pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
  faktura lub faktura "procedura marży - towary używane" + kserokopia,
- dowód wpłaty w wysokości 500 zł (opłata recyklingowa) – przy pierwszej rejestracji pojazdu +
  kserokopia,
- tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego
  konsula*.
- aktualny i ważny dowód osobisty.
Do rejestracji czasowej pojazdu wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli z dowodami osobistymi do wglądu lub osoby reprezentującej wszystkich współwłaścicieli z pisemnym pełnomocnictwem. ....................................................................................................................................................................
OPŁATY SKARBOWE                         
17 zł – pełnomocnictwo  - w przypadku reprezentowania właściciela przez pełnomocnika
....................................................................................................................................................................
OPŁATY INNE                       
- pozwolenie czasowe - 18,50 zł,
- tablice rejestracyjne tymczasowe - 30 ,00 zł,
- tablice rejestracyjne tymczasowe (w przypadku wywozu za granicę) – 80,00 zł
- znaki legalizacyjne – 12,50 zł,
- opłata ewidencyjna : 
  * pozwolenie czasowe  - 0,50  zł
  * zalegalizowane tablice rej.  - 0,50  zł
....................................................................................................................................................................
RAZEM OPŁATY INNE    
Razem rejestracja czasowa w celu wywozu                                        -  112,00 zł
Razem rejestracja czasowa w celu przeprowadzenia badania technicznego oraz przeprowadzenia pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP                          -   62,00 zł
Razem rejestracja czasowa pojazdu sprowadzonego z zagranicy  
w celu przeprowadzenia badania technicznego oraz przeprowadzenia pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP                                                                -   62,00 zł    

Powyższe opłaty z wyjątkiem opłaty recyklingowej należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu (budynek PKS) lub  na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu : Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624.
....................................................................................................................................................................
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie.                    
Wydanie pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych pojazdu.
....................................................................................................................................................................
TRYB ODWOŁAWCZY                  
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.
......................................................................................................................................................................
PODSTAWA PRAWNA                      
- art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.  1137 ze
  zm.),
- §  6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca   2002 r. - w sprawie rejestracji i oznaczania
  pojazdów (tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 186 poz. 1322 ze zm.),
- § 2 załącznik 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  27 września 2003 r. - w sprawie
  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
  wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 ze zm.),
- art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z
  2005 r. Nr 25 poz. 202 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
  stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r. Nr 617),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w
  sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów
  stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996).
......................................................................................................................................................................
INNE INFORMACJE
- Czasowej rejestracji na wniosek właściciela dokonuje się w celu umożliwienia:
  * wywozu pojazdu za granicę,
  * przeprowadzenia pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP,
  * przejazdu pojazdu związanego z koniecznością jego badania technicznego lub naprawy ( w tym
     przypadku diagnosta po przeprowadzeniu badania wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym
     badaniu technicznym oraz dokument identyfikacji pojazdu.
- Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. Po upływie terminu czasowej
  rejestracji, pozwolenie czasowe  i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał z wyjątkiem
  przypadku wywozu pojazdu za granicę.
- Właściciel zgłaszający pojazd do rejestracji powinien posiadać dwa komplety dokumentów - oryginały
  oraz czytelne kserokopie.
- W przypadku, kiedy pojazd jest własnością kilku osób przy rejestracji wymagana jest obecność
  wszystkich współwłaścicieli wraz z dowodami osobistymi lub  jednego  ze współwłaścicieli wraz z
  pełnomocnictwami pozostałych oraz opłatą skarbową 17 zł za każde pełnomocnictwo. Pojazd
  stanowiący własność osoby nieletniej rejestruje jeden z rodziców lub prawny opiekun.
- Opłata recyklingowa w wysokości 500 zł przy pierwszej rejestracji w kraju dotyczy nw. pojazdów:
  * pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób mających nie więcej niż 8 miejsc,
     oprócz siedzenia kierowcy,
  * pojazdów samochodowych, przeznaczonych do przewozu ładunków, mających maks. dopuszczalną
     masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t..
  * motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Rachunek bankowy na który należy wpłacać ww. opłatę:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty musi obowiązkowo zawierać cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy).
* Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy:
1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie
    zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie (od A do S2),
2) świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Załącznik Nr 1 załącznik Załącznik Nr 1.doc 2011-07-18 09:18:59 Kołodyńska Magdalena

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kołodyńska
Zredagował(a): Marcin Jacek Kownacki
Data udostępnienia: 24.02.2010 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2013 15:34
Liczba wyświetleń: 1028