button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2009-04-10 12:56:16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


na wykonanie

Elbląg, dnia 10 kwietnia 2009r.
ZP-SP8-3/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie
"Remontu dachu w Szkole Podstawowej Nr 8 w Elblągu (obiekt zabytkowy - wpis do rejestru zabytków: decyzja nr 93/86 z dnia 15 lipca 1986r.)

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Staszica w Elblągu
82 - 300 Elbląg, ul. Szańcowa 2
Tel/faks (0-55) 232-76-28

Przetarg dotyczy: Częściowej naprawy dachu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy "Prawo zamówień publicznych, w tym nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać:

 - w siedzibie Zamawiającego:  Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Staszica w Elblągu
82 - 300 Elbląg, ul. Szańcowa 2, Księgowość
 - jest dostępna na stronie internetowej: www.8emka.yoyo.pl

BIP UZP: Ogłoszenie Nr 61083 z dnia 09.04.2009r. (www.uzp.gov.pl)

Termin składania ofert upływa 30.04.2009r. o godz. 1000

Oferty należy składać w Księgowości Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Staszica w Elblągu, ul. Szańcowa 2 w zaklejonych kopertach z napisem "ZP-SP8-3/2009 - Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 8 w Elblągu"

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 30.04.2009r. o godz. 1030 w gabinecie Dyrektora w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wg następującego kryterium:
  - cena oferty = 100%

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

Upoważnieni do kontaktów z Wykonawcami są:

 Mgr Alicja Bałchan - Dyrektor Szkoły (tel. 0-55 232-76-28)

 Krzysztof Paszun - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (tel. 661-024-271)

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.04.2009 11:56
Data aktualizacji: 10.04.2009 11:56
Liczba wyświetleń: 1032

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował