button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-09-28 14:12:43

SKŁADANIE OFERT


Podstawa prawna: art. 82 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej  albo, za zgodą zamawiajacego, w postaci elektronicznej, opatrzaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O
fertę składa się w jezyku polskim.

Oferty należy składać w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego postępowania.


Miejsce składania ofert - Referat Zamówień Publicznych, pok. nr 403 (III piętro).

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Goszczyńska
Osoba publikująca: Aleksandra Goszczyńska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.09.2004 14:12
Data aktualizacji: 14.04.2015 16:18
Liczba wyświetleń: 3217