button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-10-09 09:58:40

Nabór na pracownika socjalnego


Nabór na pracownika socjalnego

  Z-CA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na wolne stanowiska

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we października 2019r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

1.Określenie stanowiska:

PRACOWNIK SOCJALNY  W DZIALE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

/pełny etat, umowa na czas określony, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /listopad 2019r./.

 

2.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

3.Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie i obsługa klientów,
 • terminowe załatwianie spraw,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz innych badań w celu ustalenia sytuacji klienta i jego problemów (materiał diagnostyczny),
 • przeprowadzanie wywiadów do celów alimentacyjnych, do świadczeń rodzinnych oraz do świadczeń wychowawczych,
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów,
 • ustalanie potrzeb klienta oraz wyjaśnianie zasadności ich zaspokojenia,
 • wnioskowanie pomocy adekwatnej do potrzeb klienta przy uwzględnieniu możliwości finansowych Ośrodka,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji tzn. zeszyt spraw bieżących, ewidencja wyjść, charakterystyka klientów, rozliczenia finansowe, i innych wskazanych przez bezpośredniego przełożonego,
 • znajomość i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budżetem,
 • analiza potrzeb, problemów i zjawisk powodujących konieczność korzystania z pomocy w skali swojego odcinka pracy,
 • wykonywanie w zakresie własnego odcinka prac zleconych: ankiet, analiz i zestawień, sprawozdań itp.
 • określanie wspólnie z klientem jego problemów - diagnoza społeczna (stawianie hipotez oraz ich weryfikacja w trakcie całego procesu pracy z klientem),
 • wspólne z klientem opracowywanie planu pracy w zakresie rozwiązywania jego problemów,
 • stosowanie techniki kontraktu,
 • realizacja zaplanowanych zadań w oparciu o zasoby oraz wewnętrzny potencjał klienta oraz innych osób uwikłanych w problem z wykorzystaniem potencjału środowiska w celu wzmocnienia możliwości klienta,
 • prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji na każdym etapie pracy z klientem oraz po zakończeniu całego procesu naprawczego i wykorzystywanie wyników do poprawy jakości świadczonych usług,
 • wykorzystywanie wszystkich znanych metod, modeli oraz procedur pracy socjalnej na rzecz łagodzenia i rozwiązywania problemów klientów oraz w celu zapobiegania powstawaniu niekorzystnych sytuacji,
 • prowadzenie poradnictwa i udzielanie niezbędnej informacji w zakresie praw i uprawnień, wykorzystywanie potencjału lokalnych zasobów (instytucji i organizacji) na rzecz rozwiązywania problemów klientów oraz zaspakajania ich potrzeb,
 • wskazywanie klientom innych instytucji i organizacji powołanych do świadczenia pomocy oraz monitorowanie nawiązanych kontaktów,
 • dokumentowanie prowadzonych działań,
 • budowanie na rzecz klienta sieci wsparcia, poprzez zaangażowanie w proces naprawczy zasobów instytucjonalnych i ludzkich,
 • powoływanie zespołów interdyscyplinarnych do pracy z rodziną,
 • reprezentowanie i obrona interesów klientów, w szczególności osób i rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim zjawiskiem (rzecznik interesów),
 • współdziałanie z asystentem rodziny w zakresie pracy z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:
 • skierowanie asystenta do środowiska wymagającego wsparcia,
 • sporządzenie diagnozy sytuacji rodziny niezbędnej do określenia kierunków pracy z rodziną,
 • systematyczna ocena zmian zachodzących w środowisku,
 • praca z rodzina biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w zakresie powrotu do rodziny,
 • sporządzanie opinii dotyczących funkcjonowania rodziny biologicznej dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 • udział w posiedzeniach ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
 • rozpoznanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych w swoim odcinku pracy pod kątem ich przydatności w realizacji pracy socjalnej z osobami, rodzinami, grupami oraz społecznością lokalną,
 • budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej oraz lokalnych partnerstw, których celem winno być realizowanie wspólnych działań ukierunkowanych na wspieranie i wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnej,
 • badanie i analiza potencjału, potrzeb i problemów mieszkańców na swoim odcinku pracy (mapa potencjałów i potrzeb)7
 • prowadzenie działań mających na celu włączania klientów i ich otoczenia w życie społeczne oraz mobilizowanie ich do działania w szczególności poprzez promowanie oraz inicjowanie:

- działań o charakterze samopomocowym,

- grup wsparcia, edukacyjnych, samopomocowych,

- działań sąsiedzkich na rzecz swojego najbliższego otoczenia,

 • aktywizowanie klientów do podejmowania działań wolontarystycznych,
 • organizowanie i współorganizowanie lokalnych wydarzeń i akcji,
 • przygotowywanie projektów oraz gromadzenie dokumentacji związanej z realizacją działań realizowanych w ramach pracy socjalnej z grupami i środowiskiem - monitoring i ewaluacja, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany, do jakich dane działania doprowadziły,
 • samokształcenie,
 • uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez MOPS oraz poza Ośrodkiem,
 • podnoszenie kwalifikacji formalnych,
 • przekazywanie posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy socjalnej współpracownikom,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 •  życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;
 •  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępne pod linkiem
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; dostępne pod linkiem
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dostępne pod linkiem
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje,
 • zaświadczenia, dyplomy.

    

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg          

lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
w terminie od 04 listopada  2019 r.  do 20 listopada 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Świadczeń Socjalnych do 20.11.2019r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.10.2019 08:58
Data aktualizacji: 04.11.2019 12:27
Liczba wyświetleń: 302

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na pracownika socjalnego 09.10.2019 08:58 Zbigniew Siwoń