button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-02-07 15:21:10

Nabór na inspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Nabór na inspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

INSPEKTOR w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności /pełny etat, podstawowy czas pracy, 40 godzin tygodniowo, umowa na czas określony/nieokreślony,  przewidywany termin rozpoczęcia pracy /marzec 2019r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

       - wykształcenie wyższe

      - minimum 2 letni staż pracy

      - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

    - mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Archiwizacja akt.
  • Obsługa posiedzeń składów orzekających: w tym sporządzanie protokołu.
  • Przygotowanie odwołań od orzeczeń i przekazywanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Uzupełnianie na bieżąco rejestru spraw Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

  1. Wymagane dokumenty

     -     życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie

     - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępny pod linkiem

      -    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; dostępny pod linkiem

       -   zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dostępna pod linkiem

       -   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenie   

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317  w terminie od 07 luty  2019 r.  do 21 lutego 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

  „Nabór na stanowisko inspektor w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności do 21.02.2019 r.”

      

Dokumenty niekompletne oraz  które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2019 14:21
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 199

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował