button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-02-07 15:13:26

Nabór na stanowisko pracownik socjalny


Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Usług Społecznych

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

PRACOWNIK SOCJALNY W DZIALE USŁUG SPOŁECZNYCH

/pełny etat, umowa na czas określony, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /marzec 2019r./.

 

 1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

   -    mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przyjmowanie wniosków i obsługa klientów,

- terminowe załatwianie spraw,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- kompletowanie niezbędnych dokumentów,

- określanie wspólnie z klientem jego problemów – diagnoza społeczna (stawianie hipotez ),

- ustalanie potrzeb klienta oraz wyjaśnianie zasadności ich zaspokojenia,

- opracowywanie wspólnie z klientem planu pracy w zakresie rozwiązywania jego problemów,

- wykorzystywanie wszystkich znanych metod, modeli oraz procedur pracy socjalnej na rzecz łagodzenia i rozwiązywania problemów klientów oraz w celu zapobiegania powstawaniu niekorzystnych sytuacji,

- udzielanie informacji w zakresie praw i uprawnień klientów oraz zaspakajania ich potrzeb,

- dokumentowanie podejmowanych działań,

- współpraca z KMP, ZBK, spółdzielniami mieszkaniowymi itp.

- współpraca z psychologami i lekarzem psychiatrą tut. Ośrodka w zakresie realizacji zadania,

- wnioskowanie pomocy adekwatnej do potrzeb klienta przy uwzględnieniu możliwości finansowych Ośrodka,

- prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji na każdym etapie pracy z klientem,

- współpraca z rodzinami osób korzystających z pomocy usługowej,

- powoływanie zespołów interdyscyplinarnych do pracy z rodziną,

- przygotowywanie projektów umów ws. odpłatności rodzin za usługi opiekuńcze,

- podejmowanie interwencji w przypadku pilnych zgłoszeń dot. zabezpieczenia osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych,

- bieżąca współpraca z organizatorami usług opiekuńczych,

- bieżąca współpraca z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w sprawach dot. przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- bieżące monitorowanie terminów i przeprowadzanie rekwalifikacji przyznanej pomocy,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób, których członkowie rodzin ubiegają się o przyznanie świadczenia z tytułu sprawowania opieki z Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,

- przygotowywanie pism przewodnich do Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu ws. przekazywania wywiadów środowiskowych

- weryfikacja środowisk i typowanie osób do objęcia usługą Teleopieki,

- współpraca z koordynatorem zadania w zakresie zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz wyposażenia osób wytypowanych w zestaw urządzeń do Teleopieki,

- współpraca z koordynatorem zadania w zakresie zgromadzenia dokumentów i przekazania zepsutego sprzętu do naprawy,

- wejścia monitorujące w środowiska osób objętych usługą Teleopieki min. 1 x na 3 miesiące, pod kątem sprawdzenia działania urządzenia,

- prowadzenie działań mających na celu włączanie klientów i ich otoczenia w życie społeczne oraz mobilizowanie ich do działania w szczególności poprzez promowanie oraz inicjowanie:

 • działań o charakterze samopomocowym
 • grup wsparcia, edukacyjnych, samopomocowych
 • działań sąsiedzkich na rzecz swojego najbliższego otoczenia,

- prowadzenie wymaganej dokumentacji tj. zeszytu spraw bieżących, ewidencji wyjść, rejestru korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki klientów oraz rozliczeń finansowych,

- organizowanie i współorganizowanie lokalnych wydarzeń i akcji,

- uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez MOPS poza Ośrodkiem,

- podnoszenie kwalifikacji formalnych,

- przekazywanie posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy socjalnej współpracownikom,

- kierowanie się zasadami etyki zawodowej:

 • przedkładanie dobra publicznego nad własne interesy
 • godne zachowanie w miejscu pracy, dbałość o pozytywny wizerunek swojej profesji oraz Ośrodka,
 • rzetelność i bezstronność w wykonywaniu obowiązków, prowadzenie postępowań w sposób jawny, zrozumiały i wolny od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności,
 • kierowanie się zasadami dobra osób i rodzin oraz poszanowanie ich godności i prawa do samostanowienia,
 • przeciwstawianie się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę czy grupę osób,
 • równe traktowanie klientów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne preferencje i cechy osobiste,
 • zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta w toku czynności zawodowych

- zapewnienie osobom uprawnionym dostępu do niezbędnych świadczeń i szans życiowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:

   - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępny pod linkiem

       - kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; dostępny pod linkiem

       - zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dostępna pod linkiem

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg          

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 07 lutego  2019 r.  do 22 lutego 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

       „Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Usług Społecznych do 22.02.2019r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2019 14:13
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 101

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował