button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-02-01 12:55:52

nabór na stanowisko inspektor w Dziale Świadczeń Socjalnych


Nabór na stanowisko inspektor w Dziale Świadczeń Socjalnych

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

INSPEKTOR w Dziale Świadczeń Socjalnych /pełny etat, podstawowy czas pracy, 40 godzin tygodniowo, umowa na czas określony/nieokreślony,  przewidywany termin rozpoczęcia pracy /luty 2019r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

 - obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe administracyjne

- minimum 2 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w pomocy społecznej

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

      - bardzo dobra znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i innych  aktów prawnych związanych z realizacją świadczeń z pomocy społecznej.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sprawdzanie poprawności dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
  2. Generowanie decyzji administracyjnych w systemie pomost, harmonogramów wypłat świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
  3. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji administracyjnych.
  4. Przygotowywanie danych do analiz i sprawozdań.
  5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań.

 

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317  w terminie od 01 luty  2019 r.  do 15 luty 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko inspektor w Dziale Świadczeń Socjalnych do 15.02.2019r.”

      

Dokumenty niekompletne oraz  które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 01.02.2019 11:55
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 211

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował