button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-02-01 12:44:21

Nabór na inspektora ds. administracyjnych


Nabór na inspektora ds. administracyjnych

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na 1 wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

INSEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH /pełny etat, umowa na czas określony, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /luty  2019r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku administracja lub prawo;

        - minimum dwuletni staż pracy;

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia;

       - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

       - umiejętność obsługi komputera

 

  1. Wymagania dodatkowe:

      -  sumienność, dokładność

       - umiejętność pracy w zespole

       - doświadczenie w administracji publicznej

       - znajomość ustawy o pomocy społecznej

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowywanie i drukowanie decyzji administracyjnych z systemu POMOST;

2) Wskazywanie potrzeb i braków w systemie POMOST;

3) Ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wydawanych decyzji;

4) Przygotowywanie dokumentacji na komputerze z zakresu działania komórki.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 -     życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie

     - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępny pod linkiem

      -    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; dostepny pod linkiem

       -   zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dostępna pod linkiem

       -   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenie   

   

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 01 lutego  2019 r.  do 15  lutego 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

     

       „Nabór na stanowisko inspektor ds. administracyjnych do 15.02.2019r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 01.02.2019 11:44
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 282

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował