button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-30 15:26:31

Nabór na stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych


Nabór na inspektora ds. zamówień publicznych

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

INSPEKTOR ds. zamówień publicznych /pełny etat, podstawowy czas pracy, 40 godzin tygodniowo, umowa na czas określony/nieokreślony,  przewidywany termin rozpoczęcia pracy /luty 2019r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe

- minimum 2 letni staż pracy

 - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 - znajomość:

  1.  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
  2.  opinii i wytycznych UZP
  3.  orzecznictwa KIO
  4.  ustawy o finansach publicznych

   3. Wymagania dodatkowe:

- staż pracy w administracji samorządowej  na stanowisku ds. zamówień publicznych

- studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Opracowywanie, weryfikacja, publikowanie planu zamówień publicznych, współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka przy jego realizacji

2) Opracowywanie, weryfikacja zamówień do 30 tyś Euro

3) Przygotowywanie i prowadzenie postepowań o udzielnie zamówień publicznych

4) Przygotowywanie i zawieranie umów w sprawie zamówień publicznych.

5) Prowadzenie rejestrów i innych dokumentacji niezbędnych w tym zakresie.

  1. Wymagane dokumenty

     -     życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

     - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

      -    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

       -   zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

       -   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje,  zaświadczenie   

   

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317  w terminie od 30 stycznia  2019 r.  do 11 lutego 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

  „Nabór na stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych do 11.02.2019 r.”

      

Dokumenty niekompletne oraz  które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 30.01.2019 14:26
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 107

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował