button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-09 14:51:13

Nabór na referenta/inspektora


Nabór na referenta/inspektora w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na 1 wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

REFERENT/INSPEKTOR w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej /pełny etat, umowa na czas określony na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /styczeń  2019r./.

 

 1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia;

       - znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

       - umiejętność obsługi komputera

3. Wymagania dodatkowe:

      -  sumienność, dokładność

       - umiejętność pracy w zespole

       - mile widziane doświadczenie w administracji publicznej

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ZP, schronisk itp.

2.Przygotowywanie dokumentacji dot. rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w tym m.in.: kompletowanie dokumentacji, prowadzenie postępowania dowodowego, decyzji, prowadzenie rejestrów, sprawozdawczość.

3.Przygotowywanie dokumentacji w zakresie usamodzielnionych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, w tym m.in.: sporządzanie pism, decyzji, list wypłat; prowadzenie rejestrów, sprawozdawczość.

4.Sporządzanie decyzji dotyczących pobytu usamodzielnianych wychowanków w mieszkaniach chronionych i prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za pobyt w nich, wystawianie faktur.

5.Prowadzenie bazy danych w tym rejestrów  w zakresie udzielonej pomocy pieniężnej  usamodzielnionym wychowankom.

6.Prowadzenie rejestru korespondencji oraz pism w zakresie prowadzonych zagadnień wychodzących z Działu

 1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zagadnień.
 2. Współpraca z działem finansowo-księgowym, Zespołami Pracy Socjalnej w zakresie realizowanych działań.

9.Bieżące sporządzanie informacji dotyczących wydatkowanych środków na usamodzielnionych wychowanków i przedkładanie ich kierownikowi Działu.

 1. Opracowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań finansowych.
 2. Sporządzanie wszelkich zaświadczeń i informacji w zakresie prowadzonych zagadnień.
 3. Opracowywanie informacji, sprawozdań i danych dotyczących realizowanych zadań.
 4. Realizacja projektów o charakterze systemowym i projektów konkursowych współfinansowanych ze środków EFS – POKL.
 5. Ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

   - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępny pod linkiem

       - kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; dostępny pod linkiem

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 09  stycznia  2019 r.  do 18  stycznia 2019 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

     

       „Nabór na stanowisko referent/inspektor w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej do 18.01.2019r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.01.2019 13:51
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 209

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował