button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-09 08:36:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2019 rok


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miejskiej  Nr XXIV/459/2017  z  dnia   16 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia  do   sporządzania   planu,   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  działki   ewidencyjnej nr 90/38    obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2      w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.    

Wyłożenie   projektu planu    odbędzie się w terminie   od     dnia 16.01.2019 r. do dnia       13.02.2019 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami      przyjętymi     w   projekcie    planu odbędzie   się  w    dniu     05.02.2019 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie  z  art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Anna Braczkowska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.01.2019 07:36
Data aktualizacji: 09.01.2019 08:00
Liczba wyświetleń: 15

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2019 rok 09.01.2019 07:59 Agnieszka Stemporzecka
2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2019 rok 09.01.2019 07:52 Agnieszka Stemporzecka
3 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2019 rok 09.01.2019 07:36 Agnieszka Stemporzecka