button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-12-05 14:51:43

Nabór na inspektora ds. budżetu


Nabór na inspektora ds. budżetu

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

INSPEKTOR ds. budżetu w Dziale Finansowo-Księgowym  /pełny etat, podstawowy czas pracy, 40 godzin tygodniowo, umowa na czas określony(zastępstwo),  przewidywany termin rozpoczęcia pracy /styczeń 2019r./.

 

 1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

      - wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym

      - minimum 2 letni staż pracy w zawodzie

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

      - znajomość obsługi komputera

     - obsługa arkusza kalkulacyjnego excel   

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Weryfikacja potrzeb na świadczenia z pomocy społecznej za pośrednictwem CAS.
 • Sporządzanie miesięcznych meldunków z wykorzystania środków finansowych w zakresie zadań zleconych i własnych.
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych, półrocznych i kwartalnych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej: pieniężnych i niepieniężnych.
 • Sporządzanie informacji z wykonania budżetu dla jednostek zewnętrznych (Referat Zdrowia i Wydział Polityki Społecznej).
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych i półrocznych dla UM Elbląg z wykonywanych zadań.
 • Sporządzanie analiz z wykorzystania budżetu przez ZPS -y i przekazywanie dyrektorowi.
 • Sporządzanie planów budżetowych MOPS przy współudziale komórek organizacyjnych Ośrodka.
 • Urealnianie budżetu na podstawie wniosków z komórek organizacyjnych Ośrodka.
 • Dokonywanie oceny i analizy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej (Ocena Zasobów Pomocy społecznej).
 • Monitorowanie potrzeb oraz wykorzystania budżetów w jednostkach nadzorowanych przez Ośrodek.
 • Współpraca z jednostkami nadrzędnymi w zakresie realizacji i wykorzystania przyznanych budżetów.
 • Sporządzanie umów i aneksów z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim dla programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 • Prowadzenie rejestru wniosków – kontrola przedwstępna wydatków budżetowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:

   - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępny pod linkiem

        - zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dostępna pod linkiem

        - kwestionariusz osobowy kandydata do pracy; dostępny pod linkiem

    - dokument poświadczający wykształcenie oraz doświadczenie w administracji publicznej wymagane w pkt. 2 (kserokopia     dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu  studiów, świadectwa pracy, zaświadczenia);

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 05 grudnia 2018 r.  do 20 grudnia 2018 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

     

       „Nabór na stanowisko inspektor ds. budżetu w Dziale Finansowo-Księgowym do dnia 20 grudnia 2018 r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 05.12.2018 14:51
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 98

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował