button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-11-26 15:20:13

Nabór na młodszego asystenta rodziny


Nabór na młodszego asystenta rodziny

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na wolne stanowisko

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej /pełny etat, umowa na czas określony, zadaniowy system czasu pracy, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /grudzień 2018r./styczeń 2019/.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego przez Ministra właściwego ds. rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

   -    mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu Kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

   - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie; dostępny pod linkiem

       - kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie; dostępny pod linkiem

       - zgoda na przetwarzanie danych osobowych; dostępna pod linkiem

       -Oświadczeniu o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku istnienia takiego   obowiązku) oraz oświadczenie o nie pozbawieniu, ograniczeniu władzy rodzicielskiej; dostępny pod linkiem

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg          

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 26 listopada  2018 r.  do 07 grudnia 2018 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

       „Nabór na stanowisko młodszy asystent rodziny w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej do 07.12.2018r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 26.11.2018 15:20
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 190

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował