button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-07-09 14:40:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2018 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 373, 386, 387/4, 390, obr. 10 przy ul. Cichej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z/s w Sopocie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 373, 386, 387/4, 390, obr. 10 przy ul. Cichej w Elblągu.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia
w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski
w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Agnieszka Stemporzecka
Osoba odpowiedzialna: Marcin Skowroński
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia: 2018-07-09
Data publikacji: 09.07.2018 14:40
Data aktualizacji: 13.07.2018 12:18
Liczba wyświetleń: 14

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ellbąg z dnia 05.07.2018 r. 09.07.2018 14:40 Agnieszka Stemporzecka