button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-07-09 14:29:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.19.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 399, 380/10 i 379 obręb 11 przy ul. Różanej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 05.07.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.19.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 399, 380/10 i 379 obręb 11 przy ul. Różanej w Elblągu.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Agnieszka Stemporzecka
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia: 2018-07-09
Data publikacji: 09.07.2018 14:29
Data aktualizacji: 13.07.2018 12:18
Liczba wyświetleń: 12

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ellbąg z dnia 05.07.2018 r. 09.07.2018 14:29 Agnieszka Stemporzecka