button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-11 14:56:48

Klauzula informacyjna RODO - Pomoc społeczna


KLAUZULA INFORMACYJNA –

 POMOC SPOŁECZNA

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - w związku z przepisem art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), który stanowi, że w zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej można przetwarzać dane osób ubiegających się i korzystających z tych świadczeń dotyczące: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;

4) Przetwarzane dane osobowe są zaliczane:

-  do danych wrażliwych, których zasady przetwarzania określa przepis art. 9 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z pkt 51 preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz

-  do danych niewrażliwych, o których zasady przetwarzania określa przepis art. 6 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w rozumieniu art. RODO

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki sektora finansów publicznych, w tym: sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5/10/25 lat[1];

 

02

 

 

Akty normatywne.
Obsługa prawna

 

 

 

024

 

Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

10

 

 

025

 

Sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

10

 

 

O26

 

Sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

10

 

05

 

 

Skargi i wnioski, interpelacje, petycje i postulaty

 

 

 

050

 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

25

 

 

051

 

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości

5

 

 

052

 

Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie

25

 

 

053

 

Interpelacje i zapytania

25

 

07

 

 

Współdziałanie z innymi instytucjami

 

 

 

070

 

Programy i projekty zewnętrzne

 

 

 

 

0701

Realizacja programów i projektów zewnętrznych

25

 

 

071

 

Współpraca z instytucjami krajowymi.

25

 

 

072

 

Współpraca z instytucjami zagranicznymi

25

 

08

 

 

Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań.

 

 

 

080

 

Kontrole

 

 

 

 

0800

Kontrole zewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

 

0801

Kontrole wewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

081

 

Audyt

25

 

41

 

 

Programy i analizy w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

 

 

 

410

 

Programy lokalne w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

25

 

 

411

 

Udział w programach i projektach zewnętrznych

 

 

 

 

4111

Realizacja programów i projektów zewnętrznych

25

 

43

 

 

Praca socjalna

 

 

 

430

 

Poradnictwo specjalistyczne

10

 

 

431

 

Interwencja kryzysowa

10

 

 

432

 

Pomoc kombatantom i osobom represjonowanym

5

 

 

433

 

Pomoc cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom

5

 

 

434

 

Pomoc osobom bezdomnym

5

 

 

435

 

Metodyka pracy socjalnej.

10

5

 

 

 

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ

 

 

50

 

 

Obsługa świadczeń pomocy społecznej

 

 

 

500

 

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu udzielania świadczeń pomocy społecznej

25

 

 

501

 

Świadczenia pieniężne

 

 

 

 

5010

Zasiłki stałe

5

 

 

 

5011

Zasiłki okresowe (w tym specjalne)

5

 

 

 

5012

Zasiłki celowe (w tym specjalne)

5

 

 

 

5013

Zasiłki i pożyczki w celu ekonomicznego usamodzielnienia

5

 

 

 

5014

Zasiłki celowe w związku z klęską żywiołową lub ekologiczną

5

 

 

 

5015

Zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym

5

 

 

 

5016

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne

5

 

 

 

5017

Opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5

 

 

 

5018

Wynagradzanie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd

5

 

 

502

 

Świadczenia niepieniężne

 

 

 

 

5020

Udzielanie pomocy rzeczowej

5

 

 

 

5021

Sprawienie pogrzebu

5

 

 

 

5022

Udzielanie schronienia

5

 

 

504

 

Sprawy osób niepełnosprawnych

5

 

 

 

5040

Usługi opiekuńcze.

5

 

 

 

5041

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

5

 

 

 

5042

Kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt.

5

 

 

 

5043

 Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.

5

 

 

 

5044

Ustalanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczeni.

5

 

 

505

 

Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej

10

 

 

506

 

Sprawy osób starszych.

5

 

53

 

 

Obsługa osób korzystających ze świadczeń i dodatków

 

 

 

530

 

Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków

5

 

 

531

 

Zaświadczenia dla świadczeniobiorców

5

 

 

532

 

Listy wypłat świadczeń

 

 

 

 

5320

Listy wypłat świadczeń ze składką na ZUS

50

 

 

 

5321

Listy wypłat bez składki na ZUS

5

 

 

533

 

Rozliczenia składek na ZUS

10

 

 

534

 

Zgłoszenia świadczeniobiorców do ZUS

5

 

 

535

 

Obsługa finansowa świadczeń

5

               

 

7)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO[2] gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

10) źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych będą jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy;

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w przepisach art. 107 ust. 5e-5h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.). Konsekwencją takiego przetwarzania będzie:

- wygenerowanie automatycznie przez system teleinformatyczny, sygnatury zatwierdzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej;

- wprowadzenie pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu danych osobowych do systemu informatycznego „POMOST” wspomagającego działalność pracowników Jednostek Pomocy Społecznej w realizowaniu ustawowych zadań; system informatyczny TT-Pomoc  obsługiwany jest przez firmę Top-Team TT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewska 222 lok. 271, 01-460 Warszawa, KRS 0000257099, NIP 5222806657, REGON 140505020

 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany
w następujących systemach informatycznych:

- CitiDirect EB obsługiwany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

- SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) - obsługiwany jest przez firmę SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93;

- PŁATNIK POMOC SPOŁECZNA – program obsługujący dokumenty ubezpieczeniowe i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; obsługiwany jest przez firmę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391;           NIP 522-000-37-82

- Softel (wirtualny serwer i poczta elektroniczna) - obsługiwany przez firmę BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH SOFTEL S.C.GĘSICKI I S-KA z siedzibą w Elblągu przy              ul. 1-go Maja 1 c, NIP 5781017020 , REGON 17025406

- e-puap obsługiwany przez firmę Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 132-136, NIP 7252036863, REGON 100999489, KRS 0000372110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zgodnie z  Złącznikiem Nr  2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” oraz Załącznikiem Nr 3 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych” do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67) w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w przepise art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018r., poz. 217).

[2] PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w:  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.06.2018 13:56
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 239

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował