button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-11 14:55:24

Klauzula informacyjna RODO - Piecza zastępcza


KLAUZULA INFORMACYJNA –

 WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - w związku z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.), który stanowi, że podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mogą przetwarzać dane osobowe osób, do których stosuje się niniejszą ustawę, oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy;

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: sądy, organy, jednostki organizacyjne, właściwe organy władzy publicznej, organizacje oraz instytucje;


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10/25 lat[1];

 

 

02

 

 

Akty normatywne.
Obsługa prawna

 

 

 

024

 

Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

10

 

 

025

 

Sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

10

 

 

O26

 

Sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

10

 

05

 

 

Skargi i wnioski, interpelacje, petycje i postulaty

 

 

 

050

 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

25

 

 

051

 

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości

5

 

 

052

 

Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie

25

 

 

053

 

Interpelacje i zapytania

25

 

07

 

 

Współdziałanie z innymi instytucjami

 

 

 

070

 

Programy i projekty zewnętrzne

 

 

 

 

0701

Realizacja programów i projektów zewnętrznych

25

 

 

071

 

Współpraca z instytucjami krajowymi.

25

 

 

072

 

Współpraca z instytucjami zagranicznymi

25

 

08

 

 

Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań.

 

 

 

080

 

Kontrole

 

 

 

 

0800

Kontrole zewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

 

0801

Kontrole wewnętrzne we wsłasnej jednostce

25

 

 

081

 

Audyt

25

 

11

 

 

Zatrudnianie

 

 

 

114

 

Prace zlecone

 

 

 

 

1140

Prace zlecone ze składką na ZUS

50

 

 

 

1141

Prace zlecone bez składki na ZUS

10

 

41

 

 

Programy i analizy w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

 

 

 

410

 

Programy lokalne w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

25

 

 

411

 

Udział w programach i projektach zewnętrznych

 

 

 

 

4111

Realizacja programów i projektów zewnętrznych

25

 

43

 

 

Praca socjalna

 

 

 

430

 

Poradnictwo specjalistyczne

10

 

 

431

 

Interwencja kryzysowa

10

 

45

 

 

Opieka nad dzieckiem i rodziną

 

 

 

450

 

Praca z rodziną

10

 

 

451

 

Wspieranie w opiece i wychowaniu dziecka

10

 

 

452

 

Rodzinna Piecza Zastępcza.

10

 

 

453

 

Opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze

10

 

 

454

 

Szkolenia i poradnictwo rodzinne

10

 

 

455

 

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

10

 

 

456

 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza.

10

 

53

 

 

Obsługa osób korzystających ze świadczeń i dodatków

 

 

 

530

 

Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków

5

 

 

531

 

Zaświadczenia dla świadczeniobiorców

5

 

 

532

 

Listy wypłat świadczeń

 

 

 

 

5321

Listy wypłat bez składki na ZUS

5

 

 

535

 

Obsługa finansowa świadczeń

5

             

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO[2] gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest nie wymogiem ustawowym; nie ma Pan/ Pani obowiązku podania swoich danych; dane osobowe może Pani/Pan podać dobrowolnie; w przypadku braku podania danych osobowych, dane te będą pozyskiwane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.);

 

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, na zasadach określonych w przepisach art. 176 pkt 6 oraz art. 180 pkt  14 w związku z art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).  

 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w następujących systemach informatycznych:

- CitiDirect EB obsługiwany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

- SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) - obsługiwany jest przez firmę SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93;

 - Softel (wirtualny serwer i poczta elektroniczna) - obsługiwany przez firmę BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH SOFTEL S.C.GĘSICKI I S-KA z siedzibą w Elblągu przy ul.
1-go Maja 1 c, NIP 5781017020 , REGON 170254065

- Tandem - obsługiwany przez firmę "TANDEM" TOMASZ WIŚNIOWSKI  z siedzibą w Łodzi przy ul. Sztormowej 34, NIP: 7271058854, Regon: 471103703

- e-puap - obsługiwany przez firmę Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 132-136, NIP 7252036863, REGON 100999489, KRS 0000372110

 

[1] Zgodnie z Złącznikiem Nr  2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” oraz Załącznikiem Nr 3 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych” do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67) w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w przepise art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018r., poz. 217).

[2] PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w:  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.06.2018 13:55
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował