button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-11 14:53:58

Klauzula informacyjna RODO - Dodatki mieszkaniowe


KLAUZULA INFORMACYJNA –

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i udzielania dodatków mieszkaniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;  

4) Przetwarzane dane osobowe są zaliczane:

-  do danych wrażliwych, których zasady przetwarzania określa przepis art. 9 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z pkt 51 preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz

-  do danych niewrażliwych, o których zasady przetwarzania określa przepis art. 6 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w rozumieniu art. RODO

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki sektora finansów publicznych i organy administracji publicznej, a także pracodawcy oraz zarządcy i administratorzy nieruchomości;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5/10/25 lat[1];

 

02

 

 

Akty normatywne.
Obsługa prawna

 

 

 

024

 

Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

10

 

 

025

 

Sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

10

 

 

O26

 

Sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

10

 

05

 

 

Skargi i wnioski, interpelacje, petycje i postulaty

 

 

 

050

 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

25

 

 

051

 

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości

5

 

 

052

 

Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie

25

 

 

053

 

Interpelacje i zapytania

25

 

08

 

 

Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań.

 

 

 

080

 

Kontrole

 

 

 

 

0800

Kontrole zewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

 

0801

Kontrole wewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

081

 

Audyt

25

 

51

 

 

Obsługa dodatków mieszkaniowych

 

 

 

510

 

Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi dodatków mieszkaniowych

25

 

 

511

 

Obsługa dodatków mieszkaniowych

5

 

 

512

 

Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych

10

               

 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO[2] gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

10) źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych będą jednostki sektora finansów publicznych i organy administracji publicznej;

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

Ponadto Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany
w następujących systemach informatycznych:

- CitiDirect EB obsługiwany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

- SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) - obsługiwany jest przez firmę SYGNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93;

- Softel(wirtualny serwer i poczta elektroniczna) - obsługiwany przez firmę BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH SOFTEL S.C.GĘSICKI I S-KA z siedzibą w Elblągu przy ul.
1-go Maja 1 c, NIP 5781017020 , REGON 170254065,

- DODATKI - obsługiwany przez firmę WOJEWÓDZKI OŚRODEK INFORMATYKI Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Maurycego Beniowskiego 84B, NIP 5840251149, REGON 190560421,

- e-puap - obsługiwany przez firmę Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 132-136, NIP 7252036863, REGON 100999489, KRS 0000372110.

 

[1] Zgodnie z  Złącznikiem Nr  2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” oraz Załącznikiem Nr 3 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych” do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67) w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w przepise art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018r., poz. 217).

[2] PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w:  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.06.2018 13:53
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 129

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował