button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-06-11 14:51:43

Klauzula informacyjna RODO - Powiatowy Zespół


KLAUZULA INFORMACYJNA –

 ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy - Miasta Elbląg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@mops.elblag.pl 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zadań określonych w ustawie

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jednostki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, właściwe organy władzy publicznej, organizacje oraz instytucje;  


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat[1];

 

 

05

 

 

Skargi i wnioski, interpelacje, petycje i postulaty

 

 

 

050

 

Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

25

 

 

051

 

Skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości

5

 

 

052

 

Petycje, postulaty i inicjatywy obywatelskie

25

 

 

053

 

Interpelacje i zapytania

25

 

07

 

 

Współdziałanie z innymi instytucjami

 

 

 

071

 

Współpraca z instytucjami krajowymi.

25

 

 

072

 

Współpraca z instytucjami zagranicznymi

25

 

08

 

 

Kontrole, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań.

 

 

 

080

 

Kontrole

 

 

 

 

0800

Kontrole zewnętrzne we własnej jednostce

25

 

 

 

0801

Kontrole wewnętrzne we wsłasnej jednostce

25

 

 

081

 

Audyt

25

 

 

504

 

Sprawy osób niepełnosprawnych

5

             

 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO[2] gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w następujących systemach informatycznych:

- EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) obsługiwany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5, NIP 5262895101, REGON 015725935

 

 

 

[1] Zgodnie z Złącznikiem Nr  2 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” oraz Załącznikiem Nr 3 „Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych” do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67) w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w przepise art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018r., poz. 217).

[2] PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w:  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Joanna Rejewska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.06.2018 13:51
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 142

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował