button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-14 14:43:06

Nabór na stanowisko pracownik socjalny


Nabór na stanowisko pracownik socjalny

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na wolne stanowisko

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

PRACOWNIK SOCJALNY W ZESPOLE DS. REALIZACJI WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH I PRACY SOCJALNEJ

/pełny etat, umowa na czas określony, zastępstwo, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /czerwiec 2018r./.

 

 1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o pomocy  społecznej

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

   -    mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka i na wniosek uprawnionych instytucji,
 • Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców regionu,
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń,
 • Organizowanie stosownej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności w formie:

- zawierania kontraktów,

- wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku,

- pomoc w załatwianiu spraw socjalnych i bytowych

 • Mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia osób i rodzin oraz ich usamodzielnienia,
 • Pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych,
 • Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej,
 • Współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji usamodzielniania się osób i rodzin.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

   - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 14 maj  2018 r.  do 28 maj 2018 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

       „Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Zespole ds. Wywiadów Środowiskowych i Pracy Socjalnej do 28.05.2018r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902)”.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.05.2018 14:43
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 63

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował