button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-14 14:38:55

Nabór na stanowisko terapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


Nabór na stanowisko terapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na wolne stanowisko

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

TERAPEUTA W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

/pełny etat, umowa na czas określony, równoważny czas pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /czerwiec  2018r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe I lub II stopnia,  preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia,  socjoterapia ;

        - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii z ofiarami przemocy w rodzinie;

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

      -  sumienność, uczciwość, samodzielność

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie

2) Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych  dla ofiar przemocy w rodzinie

 

  1. Wymagane dokumenty:

   - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

   

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 14 maja  2018 r.  do 28  maja 2018 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

     

       „Nabór na stanowisko terapeuta do 28.05.2018r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902)”.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.05.2018 14:38
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 52

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował