button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-14 14:10:20

Nabór na stanowisko informatyk


Nabór na stanowisko informatyk

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na 1 wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2018r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

INFORMATYK /pełny etat, 1 etat umowa na czas określony/nieokreślony, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /kwiecień  2018r./.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • co najmniej 2-letnie doswiadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów Ustaw: o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

   -    ukończone szkolenia, kursy informatyczne lub w zakresie ochrony danych osobowych

   -   znajomość programu POMOST

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Przygotowywanie programów komputeryzacji Ośrodka i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem.

2)  Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Ośrodku.

3) Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Ośrodku oprogramowania komputerowego.

4)  Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników.

5) Archiwizacja systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych.

6) Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Ośrodka i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.

7)  Zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym,
w tym wykonywanie przeglądów.

8) Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych.

9)  Instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego.

10)  Administrowanie siecią komputerową na terenie Ośrodka.

11)  Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka i innych stron internetowych  wskazanych przez przełożonego.

 12)  Opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych.

13)  Administrowanie serwerami MOPS w tym serwerem internetowym;

14)  Przygotowywanie, wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami zabezpieczenia systemu, w szczególności backupu danych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, poprzez stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania danych przed dostępem osób niepowołanych oraz dokonywanie okresowych składowań systemu plików serwerów i archiwizacje ważnych plików;

15)  Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
 • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

   16)  Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,

   17)  Nadzór i kontrola systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych  i osób przy nim   zatrudnionych.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

     - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje, zaświadczenia.

 

 

  

 

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 14  marzec  2018 r.  do 23  marzec  2018 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

     

       „Nabór na stanowisko informatyk do 23.03.2018r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902)”.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.03.2018 14:10
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 86

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował