button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-02-28 14:54:09

Nabór na koordyantora rodzinnej pieczy zastepczej/pedagoga/specjalistę pracy z rodziną


Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/specjalistę pracy z rodziną/pedagoga

Z-CA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza nabór  na 1 wolne stanowisko w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – 1/2 etatu

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ/PEDAGOG – 1/2 etatu 

w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

/ zadaniowy  czas pracy, umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika (okres do ok. 09.2018), 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /MARZEC 2018 r./.

  1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza  lub  prowadzący rodzinny dom dziecka;

       - kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona

       - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

         oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

  1. Wymagania dodatkowe:

   -    doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub w obszarach pomocy społecznej  .

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi

rodzinnej pieczy zastępczej.

 Zadania główne specjalisty pracy z rodziną/ pedagoga:

  1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2.Przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3.Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

4.Dokonywanie  dla organizatora pieczy zastępczej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

5.Dokonywanej dla organizatora pieczy zastępczej  oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka

6.Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz współudział w opracowywaniu z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia indywidualnego programu usamodzielnienia;

7. Realizacja zadań wynikających z programów rządowych, do których aplikuje powiat, przygotowanie oraz realizowanie projektów krajowych, międzynarodowych, EFS itp. z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  

5. Wymagane dokumenty:

    - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie, oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

       - dokument poświadczający wykształcenie wymagane w pkt. 2 (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów);                                                                       

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie, referencje.

   

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg            

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 28  lutego  2018 r.  do 09  marca 2018 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

       „Nabór na stanowisko koordynator/pedagog/specjalista pracy z rodziną w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej do 09.03.2018r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902 ze zm.)”.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.02.2018 14:54
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 222

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował