button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-02-27 07:48:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.02.2018


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((t.j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/372/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 07.03.2018 r. do dnia 09.04.2018 r. na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300A.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem załącznik 128w.pdf 2018-03-06 14:26:10 Demczuk Andrzej
projekt rysunku planu załącznik FABRYCZNA-ZACHÓD_RYSUNEK PLANU_.pdf 2018-03-06 14:26:37 Demczuk Andrzej
prognoza oddziaływania na środowisko załącznik prognoza128w.pdf 2018-03-06 14:26:58 Demczuk Andrzej

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Andrzej Demczuk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 27.02.2018 06:48
Data aktualizacji: 27.02.2018 07:00
Liczba wyświetleń: 295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.02.2018 27.02.2018 06:49 Andrzej Demczuk
2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.02.2018 27.02.2018 06:48 Andrzej Demczuk