button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-13 13:47:43

Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Interwencji Kryzysowej


Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Interwencji Kryzysowej

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

PRACOWNIK SOCJALNY W DZIALE OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

/pełny etat, umowa na czas określony, zastępstwo, podstawowy system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /listopad  2017r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

         oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

   -    mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Udzielanie kompleksowych informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

2) Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza NK „A”.

3) Diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

4) Organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

5) Zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

6) Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie , że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

7) Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w ramach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, w tym:

a) udzielanie pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

b) diagnozowanie sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,

c) opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, zawierający propozycje działań pomocowych,

d) wypełnianie formularza NK „C”,

e) podejmowanie działań w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań, w tym:

- przekazywanie informacji o konsekwencjach popełnianych czynów,

-motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych,

- przeprowadzanie rozmów pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków,

-przekazywanie informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie,

- kierowanie tych osób do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- wypełnianie formularza NK „D”.

f) monitorowanie sytuacji w rodzinie,

g) systematyczne prowadzenie działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy rodzinie i dokumentowanie tych działań,

h) ocena skuteczności działań realizowanych w ramach indywidualnego planu pomocy rodzinie oraz inicjowanie jego modyfikacji,

i) organizowanie spotkań grup roboczych, w tym również z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie oraz osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie ,

i) przygotowywanie wniosków wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o zakończenie procedury,

j) współpraca z przedstawicielami podmiotów powołanych w skład grup roboczych .

8) Współpraca z innymi pracownikami socjalnymi oraz Koordynatorami Rodzinnej Pieczy Zastępczej naszego Ośrodka w zakresie pomocy rodzinie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

9) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie prowadzonych działań w ramach realizacji procedury NK.

10) Realizacja innych działań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym zwłaszcza rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

  1. Wymagane dokumenty:

        - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
         lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
         z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie,  referencje, zaświadczenia.

  

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 13 październik 2017 r.  do 23 październik 2017 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

       „Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Dziale Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Interwencji Kryzysowej” do 23.10.2017r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902)”.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 13.10.2017 13:47
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 83

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował