button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-10-13 13:39:54

Nabór na stanowisko pomoc administracyjna


Nabór na stanowisko pomoc administracyjna w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko

w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

  1. Określenie stanowiska:

POMOC ADMINISTRACYJNA W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  /pełny etat, umowa o pracę na czas określony-zastępstwo, podstawowy czas pracy, 40 godzin tygodniowo, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /LISTOPAD 2017r./.

 

  1. Wymagania niezbędne:

       - obywatelstwo polskie;

        - wykształcenie wyższe;

       - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

         oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia;

      - znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób    niepełnosprawnych (Dz.U z 2016 r., poz. 2046), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015 poz. 1110);

    -  znajomość pakietu Office.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

   -    mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Archiwizacja akt.
2) Obsługa posiedzeń składów orzekających: w tym sporządzanie protokołów.

3) Przygotowanie odwołań od orzeczeń  i przekazywanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
4)  Uzupełnianie na bieżąco rejestru spraw Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

  1. Wymagane dokumenty:

       - życiorys (CV), list motywacyjny – podpisane odręcznie;

       - oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
         lub za  umyślne przestępstwo skarbowe oraz  oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
         z  pełni praw publicznych – podpisane odręcznie;

      - dokument poświadczający wykształcenie oraz doświadczenie w pracy biurowej wymagane w pkt. 2 (kserokopia           dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu  studiów, świadectwa pracy, zaświadczenia);

       - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, świadectwa pracy, opinie,  referencje, zaświadczenia.

   

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 13 października 2017 r.  do 23 października 2017 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

     

       „Nabór na stanowisko pomoc administracyjna w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności do dnia 23 października 2017 r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.)”.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 13.10.2017 13:39
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 146

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował