button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-06-14 13:44:13

Nabór na stanowisko młodszy asystent rodziny


Nabór na stanowisko asystent rodziny

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza nabór  na wolne stanowisko w MOPS w Elblągu ul. Winna 9.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2017 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej  niż 6%.

 

 1. Określenie stanowiska:

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY – 2 etaty  /pełny etat, umowa na czas zastępstwa, umowa na czas określony, zadaniowy system czasu pracy, przewidywany termin rozpoczęcia pracy /lipiec  2017r./.

 1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego przez Ministra właściwego ds. rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.
 • Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1.  Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub w obszarach pomocy

społecznej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

   2)   Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

   3)   Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

   4)   Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

   5)   Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

   6)   Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

   7)   Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

   8)   Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

   9)   Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu Kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)   Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)   Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)   Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)   Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16)   Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17)   Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)   Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)   Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 1. Wymagane dokumenty:
 • aktualne cv,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o nie pozbawieniu, ograniczeniu władzy rodzicielskiej.
 • Oświadczeniu o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku istnienia takiego obowiązku).

   

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9,  82-300 Elbląg

 lub składać osobiście  w siedzibie MOPS w Elblągu ul. Winna 9 p. 317
 w terminie od 14 czerwca  2017 r.  do 23  czerwca 2017 r.  w zamkniętych kopertach  z następującą adnotacją:

       „Nabór na stanowisko młodszy asystent rodziny do 23.06.2017r.”

       

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej MOPS w Elblągu /www.mops.elblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9.

........................................

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902)”.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.06.2017 13:44
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 235

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował