button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-06-06 14:28:39

Nabór na prowadzącego zajęcia korekcyjno-edukacyjne w ramach umowy zlecenie


Nabór na prowadzącego zajęcia korekcyjno-edukacyjne w ramach umowy zlecenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia na realizację zadania: Prowadzenie  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla  osób stosujących przemoc
w rodzinie.

 

 1. Określenie stanowiska: Prowadzący zajęcia korekcyjno-edukacyjne  – 2 osoby
 2. Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji
 • szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • niekaralność,

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • rzetelność, komunikatywność,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. a) przeprowadzenie warsztatów z grupą dot. pomocy sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy

Treści programowe:

- zajęcia integrujące grupę

- społeczno kulturalne źródła i okoliczności towarzyszące przemocy domowej

- definicja przemocy, jej rodzaje, formy, dynamika, aspekty prawne przemocy

- problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich

- planowanie i rozwijanie samokontroli

- komunikacja interpersonalna

- promocja pozytywnych standardów wartości i zachowań między innymi: szacunku,

  odpowiedzialności, bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, szczerości, zaufania,

  dzielenia obowiązków, wspólnego decydowania, okazywanie uczuć, potrzeb, negocjacji

  i rozwiązywania konfliktów bez przemocy

- alkohol i patologia życia rodzinnego

- seksualność

- dzieci, przemoc i wychowanie

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o niekaralności
 • kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg, pokój 317 w terminie do dnia 16 czerwca 2017

Dokumenty, które wpłyną do MOPS po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9. 

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ( Dz. U. 2016, poz. 922)  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (.) oraz  ustawą z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Anna Szałkowska
Osoba odpowiedzialna: Anna Szałkowska
Osoba publikująca: Zbigniew Siwoń
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.06.2017 14:28
Data aktualizacji: 08.06.2017 15:18
Liczba wyświetleń: 99

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na stanowisko psycholog w ramach umowy zlecenie 06.06.2017 14:28 Zbigniew Siwoń