button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-03-07 14:04:16

Komendant Straży Miejskiej w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko


strażnik miejski – 2 etaty

SM-210/1/2017

 

Komendant Straży Miejskiej w Elblągu 

ogłasza nabór

na wolne stanowisko

 

 strażnik miejski – 2 etaty

  

 1. Wymagania niezbędne:
   
 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • sprawność fizyczna i psychiczna
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia

 1. Wymagania dodatkowe:
 • ukończony kurs podstawowy strażnika miejskiego
 • dokładność, systematyczność, umiejętność współpracy

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy  w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy
 • kopia książeczki wojskowej
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach

 

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

 

Straż Miejska w Elblągu, ul. Winna 9, 82-300 Elbląg

lub składać osobiście w sekretariacie Straży Miejskiej w Elblągu, ul. Winna 9 – pokój 501 w terminie
od 07 marca 2017r. do 21 marca 2017r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko strażnika miejskiego w terminie do dnia 21.03.2017r.”

 

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ .

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458)”

  

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

w Elblągu

mgr Jan Korzeniowski

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.03.2017 13:04
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 2830

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował