button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-12-15 08:59:20

Informacja dla osób ubiegających się o staż w Urzędzie Miejskim w Elblągu


  1. W zależności od potrzeb Urzędu Miejskiego w Elblągu Prezydent Miasta, jako organizator stażu składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu wniosek o zorganizowanie stażu. Długość stażu i liczbę miejsc ustala Powiatowy Urząd Pracy, uwzględniając wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Staż trwa od 3 do 12 miesięcy.
  2. Aby móc ubiegać się o staż w Urzędzie Miejskim w Elblągu należy zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy (gdyż stażystą może być wyłącznie osoba, która posiada status osoby bezrobotnej) o wydanie skierowania. Skierowanie mogą otrzymać osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  3. Aby móc odbywać staż należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Elblągu:

- Skierowanie

- CV

Z powyższymi dokumentami należy zgłosić się do Departamentu Organizacyjnego, Referat Organizacji i Kadr (pokój nr 218).

  1. Kandydaci do odbycia stażu zostają wyłonieni po przeprowadzonej rozmowie, na podstawie posiadanych kwalifikacji i predyspozycji, z uwzględnieniem ilości miejsc stażowych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zapotrzebowania komórek organizacyjnych Urzędu.
  2. Stażysta odbywa staż w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z programem stażu.
  3. Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w Urzędzie (regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych), sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu.
  4. Organizator stażu może zakończyć staż przed upływem terminu w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności stażysty, nieprzestrzegania podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, przeszkód w realizacji programu stażu z winy stażysty.
  5. Szczegółowe zasady odbywania stażu są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Organizacyjnym – Referat Organizacji i Kadr, pod numerem telefonu 55/ 239 33 88 lub 55/239 33 84.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Obowiązek informacyjny załącznik Obowiązek informacyjny.odt 2018-01-26 14:23:41 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 15.12.2015 08:59
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 2922

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował