button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2014-07-18 10:32:16

Informacja o dzierżawie


Informacja o dzierżawie kanałów technologicznych w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Elbląg – Kompleks Modrzewina Południe.

Departament Innowacji i Informatyki zgodnie z art.39 ust.7a i 7b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) informuje o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Elbląga.

1.    Informacje ogólne:
a)    Udostępnianie kanałów technologicznych dokonywane jest, zgodnie z art.19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych przez Zarządcę Dróg, jakim jest Prezydent Miasta Elbląg, na zasadach określonych art. 39 ust. 7 oraz 7a-7f ww. ustawy.
b)    Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg nr 300 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie udostępnienia kanałów technologicznych Gminy Miasta Elbląg oraz ustalenia wysokości opłat za ich udostępnienie powierza wykonanie zarządzenia Dyrektorowi Departamentu Innowacji i Informatyki.
c)    Treść Zarządzenia Prezydenta dostępna jest pod adresem internetowym: http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/29562
d)    Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg nr 300 z dnia 4 lipca 2014 r. zawiera ogólne zasady udostępniania kanałów technologicznych umiejscowionych na obszarze Miasta Elbląg.
e)    Załącznik do zarządzenia zawiera stawki opłat ponoszonych przez dzierżawcę po zawarciu umowy dzierżawy.
f)    Szczegółowe warunki formalno-techniczne oraz procedura dzierżawy zawarte są we wzorach dostępnych pod adresem internetowym: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/33917
g)    Postępowanie składania ofert o udostępnianie kanałów technologicznych nie jest postępowaniem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.    Wymagania formalne:

a)    Oferty o udostępnienie kanałów technologicznych Miasta Elbląg składać mogą: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, o których mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z 2012 r., z późn. zm.),  podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, pozostali użytkownicy.
b)    Oferta powinna zostać złożona na formularzu wniosku o udostępnienie kanału. Formularz wniosku o udostępnienie jest jednocześnie akceptacją przez oferenta wzorów umów. Formularz dostępny pod adresem internetowym: http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/29565
c)    Oferty powinny być podpisane przez osoby właściwe do reprezentacji lub osoby upoważnione (wymagane stosowne pełnomocnictwo).

3.    Podstawowe dane o kanałach:

Zapytania dotyczące lokalizacji kanałów technologicznych można składać pod adresem poczty elektronicznej din@umelblag.pl.

4.    Składanie ofert:

Oferty należy składać do 08.08.2014 r. w Departamencie Innowacji i Informatyki, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg – pok 223.

5.    Kryteria wyboru ofert w przypadku złożenia ofert przekraczających wolne zasoby:
Zarządca drogi dokona wyboru podmiotów, którym udostępni kanał technologiczny, stosując następujące zasady wyboru:
a)    pierwszeństwo dla podmiotów umieszczających w kanale technologicznym linie światłowodowe przeznaczone na potrzeby dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych,
b)    pierwszeństwo dla podmiotów umieszczających w kanale technologicznym linie światłowodowe zawiązane z realizacją celów na rzecz użyteczności publicznej,
c)    pierwszeństwo dla podmiotów oferujących rozwiązania technologiczne umożliwiające rozwiązanie problemu braku wolnych zasobów w kanale technologicznym.

6.    Warunki rozstrzygnięcia i zawarcia umowy:

a)    Z oferentami których oferty uwzględniono zostanie zawarta umowa o udostępnienie kanału w terminie 21 dni od daty złożenia ofert,
b)    W przypadku nieuwzględnienia wszystkich ofert, oferenci których oferty nie zostały uwzględnione zostaną powiadomieni pisemnie o tym fakcie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 18.07.2014 10:32
Data aktualizacji: 18.07.2014 10:46
Liczba wyświetleń: 1398

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja o dzierżawie 18.07.2014 10:33 Marcin Jacek Kownacki
2 Informacja o dzierżawie 18.07.2014 10:32 Marcin Jacek Kownacki