button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-09-28 14:18:51

WGLĄD DO DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA


Podstawa prawna: art. 96 ustawy - Prawo zamówien publicznych
Protokół
wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Podstawa prawna: art. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
Nie ujawnia się informacji stanowiacych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niz w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.


Dokum
enty udostępniane są w Departamencie Zamówień Publicznych, pok. nr 403 - 406 (III piętro).

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Maciejczyk
Osoba publikująca: Katarzyna Maciejczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.09.2004 13:18
Data aktualizacji: 04.03.2019 08:54
Liczba wyświetleń: 3763