button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-09-28 14:16:28

WNOSZENIE WADIUMPodstawa prawna: art. 45, 53, 64, 76 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wadium należy wnosić w terminie i wysokości wskazanej w SIWZ. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób wnoszenia wadium określany jest w SIWZ.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Maciejczyk
Osoba publikująca: Katarzyna Maciejczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.09.2004 13:16
Data aktualizacji: 22.10.2018 07:49
Liczba wyświetleń: 3310