button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-09-28 13:36:45

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


Podstawa prawna: art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Prośby o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować w sposób i na adres podany w SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

  1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
  2. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

-  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.


Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Maciejczyk
Osoba publikująca: Katarzyna Maciejczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.09.2004 12:36
Data aktualizacji: 22.10.2018 07:50
Liczba wyświetleń: 3924