button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-09-28 14:19:19

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZEZ DEPARTAMENT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:


 

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125),
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 96, poz. 559),
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477),
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fnansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479),
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127),
 8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128),
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2038),
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389),
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 958),
 13. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz.U.UE.L.2015.296.1 z późn. zm.),
 14. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U.UE.L 2002.340.1 z późn. zm.),
 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017, poz. 1320 z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.),
 17. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.),
 18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 419 z późn. zm.),
 19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.),
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
 21. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 412 z późn. zm.),
 22. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1830 z późn. zm.),
 23. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.),
 24. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
 25. Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2019 r. ustalające czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę – Miasto Elbląg zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 30 000 euro

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Maciejczyk
Osoba publikująca: Katarzyna Maciejczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.09.2004 13:19
Data aktualizacji: 08.04.2019 12:32
Liczba wyświetleń: 6038